مرام نامه

لوگو صفحه نخست   مرام نامه باشگاه کوهنوردی شقایق 

باشگاه کوه نوردی شقایق جمعی از افراد عاشق، منطقی و فرهیخته است که آموخته اند انسان در پیوند با کوه خرد و اندیشه را بایستی طلب کند، بنابراین در این راستا چهار حوزه زیر را به عنوان سنگ زیر بنای خود برگزیده اند.

1. حوزه فرهنگ

شقایقی ها در این حوزه بر این باور اند که کوه تجلی فرهنگ، حیات، استواری و سربلندی طبیعت بوده و راهنمایی است برای دستیابی انسان به قله های معرفت در این دنیای خاکی.

شقایقی ها بر این باورند که باید محیط کوه را از فرهنگ تنگ نظری ها، تعصب ها، ظاهر سازی ها و سطحی نگری ها دور نگاه دارند.

شقایقی ها بر این باورند که این سرمایه از گذشتگان به جا مانده است، به بهره مندی خود از این نعمت بسنده نکرده و با تبلیغ و تشویق مناسب، بستر استفاده از آن را برای دیگران به ویژه فرزندان و آینده گان فراهم می کنند.

2. حوزه ارزش

شقایقی ها به تعامل با سایر طبیعت دوستان و نه تقابل و مسابقه با آن ها اعتقاد داشته و این تعامل تا سرحد مرزهای ایثار و کرامت انسانی امتداد خواهد داشت.

صعود به بلندی های زمین تنها هدف کوه نورد شقایقی نبوده، بلکه ارتقای بینش الهی، تقویت احساس وابستگی به محیط زیست و طبیعت، فروتنی در برابر آن و تعالی ارزش های انسانی نیز از اهداف اوست.

شقایقی ها کمک رسانی به هم نوردان آسیب دیده یا نیازمند کمک را، وظیفه خود دانسته و در این مورد بدون هیچ گونه تبعیض گروهی یا ملیتی و .. عمل خواهند نمود.

3. حوزه سرمایه انسانی

اصلی ترین سرمایه و منبع حیات شقایقی ها داشتن کوه نوردانی با انگیزه، خودباور، متعهد و با توانایی جسمانی مناسب است.


شقایقی ها خود را به ارتقای قابلیت های تک تک کوه نوردان متعهد دانسته و این تعهد را بی تکلف در اختیار آن ها می گذارند.

شقایقی ها محدودیت منابع و امکانات را مانعی برای ارتقای توانمندی های خود و دیگران ندانسته، بلکه آن را فرصتی برای آغاز نوآوری و شکوفایی می دانند. 

4. حوزه روش و رفتار

شقایقی ها بر این باور اند که برفراز کوه بایستی لبریز از همت و غیرت و در فرود از آن سرشار از تواضع و فروتنی باشند.

شقایقی ها همه ی موجودات را صرف نظر از شکل ظاهری آن، دارای حیات دانسته، بر خود می دانند که مانع از تعرض ارادی یا غیر ارادی به آن ها، در محیط کوهستان شوند.

شقایقی ها موفقیت های خود را متعلق به جامعه ی کوه نوردی دانسته و در برنامه های گروهی موفقیت جمع را هم چون موفقیت خویش در نظر می گیرند و هم چنین احترام و پیروی از پیشکسوت و سرپرست گروه را بر خود لازم می دانند.


باشگاه کوهنوردی شقایق


خبرنامه

ایمیل خود را برای ارسال خبر نامه وارد کنید