باشگاه کوهنوردی شقایق / فرم های اداری

فرم های اداری

     فرمهای جدید و راهنمای تکمیل فرمها

     (این فایل به صورت فایل فشرده است و باید توسط نرم افزار مرتبط از حالت فشرده خارج گردند)

             اصلاحیه : تغییر ستون کد بیمه ورزشی به تاریخ انقضاء بیمه ورزشی

خبرنامه

ایمیل خود را برای ارسال خبر نامه وارد کنید