باشگاه کوهنوردی شقایق / آئین نامه ها / آیین نامه برگزاری جلسات هفتگی ​

آیین نامه برگزاری جلسات هفتگی ​

لوگو صفحه نخست

 

باشگاه کوهنوردی شقایق

آیین نامه برگزاری جلسات هفتگی  

- جلسات هفتگی  باشگاه روزهای یکشنبه از ساعت 18:00 الی 20:00 برگزار می شود.

- آغاز جلسه راس ساعت 18:00 می باشد

- عنوان مطالب و زمان اختصاص داده شده بشرح زیر می باشد:

1- گزارش برنامه های اجرا شده 20  دقیقه

توجه : 

گزارش برنامه ها می بایست قبل از ساعت 18:00 جهت ارایه درجلسه به مسئول تشکیلات تحویل گردد.

ترتیب اولویت ارایه گزارش در جلسه بر اساس اولویت تحویل به مسئول تشکیلات می باشد.

2- ارایه مطالب آموزشی 15 دقیقه

توجه :

تنها مطالب آموزشی در جلسه قابل ارایه خواهد بود که مورد تایید و بهمراه امضای مسئول واحد آموزش باشد.

3- ارایه اخبار توسط واحد روابط عمومی یا کمیته فرهنگی 5  دقیقه

4- موارد خاص(میهمان – مدیر یا دبیر باشگاه و...) 5  دقیقه

توجه :

اینگونه موارد حتی المقدور از قبل با مسئول تشکیلات هماهنگ شود.


5- معارفه افراد جدید 5  دقیقه

6- معرفی برنامه های کوهنوردی پیش رو 5  دقیقه


لازم بذکر است مازاد زمان جلسه جهت برگزاری بهینه آن دراختیار مسئول برگزاری جلسه  می باشد. همچنین ترتیب ارایه هریک از شش مورد فوق نیز بنا به تشخیص مسئول برگزاری جلسه می باشد. توصیه میشود  ارایه گزارش برنامه های پیشین در ابتدای جلسات و مطالب آموزشی در میانه آن ارایه کردند.


باشگاه کوهنوردی شقایق

 

خبرنامه

ایمیل خود را برای ارسال خبر نامه وارد کنید