باشگاه کوهنوردی شقایق / آئین نامه ها / آئین نامه سرپرستی برنامه ها

آئین نامه سرپرستی برنامه ها

لوگو صفحه نخست

  

  باشگاه کوهنوردی شقایق

آیین نامه سرپرستی برنامه های باشگاه شقایق

1.        شرایط عمومی سرپرست برنامه :

1.1-         سرپرست می بایست عضو رسمی باشگاه باشد

1.2-         سرپرست باید به اهداف  و کلیت باشگاه وفادار باشد

2.        نحوه انتخاب سرپرست :

1.1.          عضو باشگاه که متقاضی سرپرستی است باید ضمن دارا بودن شرایط عمومی مذکور در بند 1 درخواست کتبی خود جهت اخذ تایید سرپرستی در هر بخش تخصصی را از طریق فرم ثبت نام اقدام نموده و با ارائه مدارک لازم به بخش اداری باشگاه تحویل گردد

2.1-         متقاضی باید در درخواست خود مشخص نماید که  تقاضای سرپرستی در کدام یک از بخشهای حوزه کوهنوردی ( کوهنوردی ، سنگ نوردی ، غارنوردی، یخ نوردی ، کوهنوردی با اسکی ، دره نوردی و ...) را دارد .

2.2-         لازم به ذکر است که برای تقاضای سرپرستی در هر یک از حوزه ها می بایست یک فرم جداگانه ثبت و طی مراحل صورت پذیرد

2.3-         پس از ارسال فرم متقاضی مراحل بررسی صلاحیتهای عمومی و تخصصی و فنی در بخشهای مربوطه در باشگاه صورت می پذیرد و نتایج به متقاضی اعلام می گردد.

2.4-         متقاضی باید دارای مدارک رسمی دوره های آموزشی فدراسیونی مرتبط با حوزه سرپرستی درخواستی باشد ( کلیه مدارک مرتبط + مدرک راهنمایان کوهستان حوزه مربوطه یا مدرک مربیگری حوزه مربوطه) و تصویر این مدارک را در ضمیمه درخواست خود ارائه نماید

2.5-          متقاضی باید در درخواست خود به تشریح و تبیین اقدامات و فعالیتها و میزان حضور خود در باشگاه و برنامه های آن بپردازد و رزومه فعالیت خود در باشگاه را توضیح دهد

2.6-         متقاضی باید در بخش مربوطه نسبت به شرکت و حضور فعال در برنامه ها و فعالیتهای پیشین باشگاه اقدام کرده باشد و عضویت صرف در باشگاه ملاک نمی باشد. تشخیص این امر بر عهده مسئول کمیته فنی می باشد

2.7-         متقاضی باید در فعالیتهای خود دارای حسن شهرت بوده و تعهد و وفاداری خود به باشگاه را ابراز و تثبیت کرده باشد

3.        سایر شرایط سرپرستی :

3.1-         عضویت همزمان متقاضی در سایر باشگاهها به نحوی که مخل تعهد و وفاداری باشد پذیرفته نخواهد بود و در صورت تشخیص این امر با نظر مسئول بخش اداری و تصمیم مدیریت عامل باشگاه عنوان سرپرستی از فرد سلب خواهد شد

3.2-         سرپرستی آزمایشی و رسمی : شروع سرپرستی افراد به صورت آزمایشی بوده و پس از گذشت حداقل یک سال از فعالیت آزمایشی با درخواست متقاضی و ارائه رزومه فعالیتهای انجام شده در حوزه سرپرستی به بخش اداری ، تبدیل وضعیت سرپرستی آزمایشی به رسمی با تائید مسئول بخش اداری ، سرپرست تخصصی بخش مربوطه ، منسئول کمیته فنی و تایید نهایی مدیریت عامل باشگاه صورت می پذیرد.

3.3-         سرپرستان رسمی باشگاه در صورتی که هیچگونه فعالیتی در طول دو فصل نداشته باشند باید مراتب و دلایل امر را به اطلاع مسئول کمیته فنی برسانند و در صورتی که سرپرست بدون اعلام و یا دلایل موجه بیش از یک سال فاقد فعالیت انجام شده قابل قبول سرپرستی باشد عنوان سرپرستی فرد لغو و به عضویت عادی تبدیل خواهد شد.

 

خبرنامه

ایمیل خود را برای ارسال خبر نامه وارد کنید