باشگاه کوهنوردی شقایق / آئین نامه ها / شرایط سرپرستی برنامه ها

شرایط سرپرستیلوگو صفحه نخست   باشگاه کوهنوردی شقایق

آیین نامه اجرایی شرایط فعالیت در حوزه سرپرستی برنامه ها


شرایط لازم برای اعضا جهت فعالیت در حوزه سرپرستی برنامه ها

1-     سرپرست می بایست عضو رسمی باشگاه باشد

2-     سرپرست می بایست از آمادگی جسمانی وفنی لازم برخوردار باشد.

3-     کاندید جدید سرپرستی می بایست توسط سرپرستان فعلی معرفی شود.

4-     سرپرست می بایست مورد تایید مسئول کارگروه فنی حوزه فعالیت خود باشد.

5-     سرپرست می بایست مورد تایید معاونت فنی باشگاه باشد.

6-     سرپرست می بایست در پایان هرسال از واحد مالی تسویه حساب مالی دریافت نمایید.