باشگاه کوهنوردی شقایق / آئین نامه ها / شرح وظایف سرپرستان برنامه ها

شرح وظایف سرپرستان برنامه ها

لوگو صفحه نخست

باشگاه کوهنوردی شقایق

شرح وظایف سرپرستان برنامه ها :

 بخش اول - وظایف قبل از اجرای برنامه :

1.     اطلاع رسانی در خصوص برنامه و کم و کیف اجرای برنامه ( سطح فنی برنامه ، شرایط حضور افراد ، وضعیت احتمالی هوا ، مشخصات منطقه اجرای برنامه و نیاز به تجهیزات و مایحتاج ضروری مورد نیاز جهت اجرای برنامه)

2.     ثبت نام افرادی که اعلام امادگی میکنند و بررسی شرایط و سطح فنی افراد داوطلب.

3.     اخذ و ثبت شماره بیمه ورزشی و کد عضویت افراد نهایی شرکت کننده  در برنامه و حصول اطمینان از برخورداری کلیه افراد شرکت کننده از بیمه ورزشی.

4.     رعایت مفاد شیوه نامه مدیریت مالی برنامه ها.

5.     انجام هماهنگیها و تدارکات لازم جهت  اجرای بهینه برنامه.

6.     سرپرست می بایست قبل از اجرای برنامه شناخت کافی از شرایط برنامه و منطقه اجرای برنامه داشته باشد و از طرق بازدید و اجرای برنامه شناسایی یا  استفاده از افراد مجرب و آگاه با شناخت کافی از برنامه به اجرای برنامه بپردازد.

7.     تهیه لیست نهایی افراد شرکت کننده با مشخصات مورد نیاز

8.      ارائه اطلاعات افراد شرکت کننده به بخش اداری جهت انجام امور بیمه مسئولیت مدنی

9.      ارائه اطلاعات لازم به افراد و تیم های پشتیبانی و انجام هماهنگی و ارائه اطلاعات در خصوص  مسیرهای پیمایش و تغییر مسیر های احتمالی به تیمهای پشتیبانی

بخش دوم - وظایف حین اجرای برنامه :

1.     اجرای دقیق و ایمن برنامه بر اساس استاندارها و مقررات و بخشنامه های مربوطه.

2.     حصول اطمینان از سطح مناسب و شرایط کافی افراد جهت اجرای برنامه و بررسی تجهیزات ، پوشاک و  ... افراد شرکت کننده و جلوگیری از حضور افراد فاقد شرایط بالاخص در برنامه های فنی و زمستانی .

3.     رویت کارت بیمه ورزشی افراد شرکت کننده و حصول اطمینان از معتبر بودن تاریخ کارت بیمه .

4.     اعلام افراد مسئول برنامه به اعضاء و تعیین مسئول کمکهای اولیه و جانشین سرپرست در برنامه.

5.     کنترل وضعیت جسمانی افراد در حین برنامه و هماهنگی با مسئول کمکهای اولیه در خصوص افراد و وضعیت جسمانی نفرات.

6.     هدایت و سرپرستی نحوه پیمایش تیم با هماهنگی و مشورت با افراد مجرب و مسئول فنی برنامه.

7.     لغو برنامه در صورت احتمال بروز خطر و یا وقوع حادثه برای افراد .

8.     انجام هماهنگیهای لازم با تیم های پشتیبانی و واحد جستجو و نجات در صورت تغییر  برنامه و مسیر پیمایش.

بخش سوم - وظایف پس از اجرای برنامه :

1.     تهیه گزارش برنامه و یا تفویض گزارش برنامه نویسی به فرد واجد شرایط دیگر و کنترل  و تائید مفاد گزارش در صورت تفویض به دیگری .

2.     ثبت و تکمیل فرمهای مالی و اداری مربوطه و تائید آنها و  ارائه در پیوست گزارش.

3.     تهیه  گزارش برنامه و گزارشهای  تصویری و الکترونیک بر اساس دستورالعمل تدوین گزارش برنامه ها و ارائه به باشگاه.

4.     ارائه گزارشهای لازم به واحدهای ذیربط در صورت بروز سوانح و حوادث در برنامه.

5.     ارائه گزارشهای لازم به واحدهای مربوط در صورت بروز مشکلات خاص در طول اجرای برنامه.

 6.     تسویه حساب مالی با باشگاه بر اساس مفاد گزارش مالی

خبرنامه

ایمیل خود را برای ارسال خبر نامه وارد کنید